«Ο ελληνικός αποικισμός στην αρχαιότητα (700-31 π.Χ.)»

Zimi, Ε. «Ο ελληνικός αποικισμός στην αρχαιότητα (700-31 π.Χ.)» Κόντης, Α., Φακιολάς, Ρ. (επιμ.) Ο Ελληνισμός της Διασποράς. Τόμος Α, Ιστορική Αναδρομή. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρα 2002, σσ. 69-107.