|

Η Μεσσηνία των Ιστορικών Χρόνων μέσα από τα Μνημεία της

Ε. Ζυμή, «Η Μεσσηνία των Ιστορικών Χρόνων μέσα από τα Μνημεία της» in Doulaveras, N. (ed.) Η Μεσσηνία μέσα στο Χρόνο University of Peloponnese. Department of History, Archaeology and Cultural Resources Managment

|

O Eλληνισμός της διασποράς από τα ρωμαϊκά χρόνια μέχρι το 1922

Zimi, Ε. reviewer of: Γ. Σιάμπος, «O Eλληνισμός της διασποράς από τα ρωμαϊκά χρόνια μέχρι το 1922», in: Κόντης, Α., Φακιολάς, Ρ. (επιμ.), Ο Ελληνισμός της Διασποράς. Τόμος Α, Ιστορική Αναδρομή. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2002, σσ. 109-161.

Acarnania, Agora of Athens, Amasis, Amphipolis, Aphrodisias, Execias, Illyrians [Vol. Ι], Olynthus, Polygnotus[Vol. II]

Zimi, E. Acarnania (p. 4-6), Agora of Athens (p.36-40), Amasis (p. 62-63), Amphipolis (p. 64-66), Aphrodisias (p. 101-103), Execias (p. 597-598), Illyrians (p. 798-799) [Vol. Ι] Olynthus (p. 1181-1182), Polygnotus (p. 1383-1384) [Vol. II] Speake, G. (ed.) Encyclopedia of Greece and the Hellenic Tradition, Vols I, II. Fitzroy Dearborn Publishers London 2000

«Η Καθημερινή Ζωή το Έτος Ένα στη Ρώμη και στον Κόσμο», «Η Ζωή των Δούλων στα Λατιφούντια»

Zimi, Ε. «Η Καθημερινή Ζωή το Έτος Ένα στη Ρώμη και στον Κόσμο», «Η Ζωή των Δούλων στα Λατιφούντια» Ιστορικά. Έτος 1 μ.Χ., τεύχος 11, Ελευθεροτυπία 30/12/1999, σσ. 30-41