«Ο ελληνικός αποικισμός στην αρχαιότητα (700-31 π.Χ.)»

Zimi, Ε. «Ο ελληνικός αποικισμός στην αρχαιότητα (700-31 π.Χ.)» Κόντης, Α., Φακιολάς, Ρ. (επιμ.) Ο Ελληνισμός της Διασποράς. Τόμος Α, Ιστορική Αναδρομή. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρα 2002, σσ. 69-107.

«Η ηγεμονία των Μακεδόνων», «Ο ελληνιστικός κόσμος»

Zimi, Ε. «Η ηγεμονία των Μακεδόνων» «Ο ελληνιστικός κόσμος» in: Γιαννόπουλος, Ι. Ζουμπάκη, Σ., Zimi Ελ., Ιωάννου Θ., Μαστραπάς, Α. Ελληνική Ιστορία. Τόμος Α΄ Ο Αρχαίος Ελληνικός Κόσμος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρα 1999, σσ. 115-197